Papers published in Volume 5 Issue 4

E-SMART HELMET

Mojad Pankaj Madhav, Mohite Shekhar Ashok, Patil Bhushan Sanjay and Prof.Ritesh A.Patil

E-RATIONING SYSTEM

Mhaske Vikram Madhukar, Lonare Rahul., Kalewar Achit, Pandharkar Dhanja and Prof.Sunil.S.Kadlag