Papers published in Volume 2 Issue 6

SOLAR TREE

Mr. Sanket Bolake, Mr. Akash Jadhav, Mr. Sushant Karale, Mr. Akash Sankpal and Prof.Vishakha. V.Jogadand

S.M.A.R.T. COPS

Mr. Azim Shaikh, Mr. Nakul Thakkar, Mr. Phebe Thomas, Ms.Pratiksha Vaidya and Prof. Gauri Bhange